Αρχική Σελίδα ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.&L.

Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος (ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.&L.)

Ποιός είναι ο ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.&L.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1932.

Οι σκοποί του ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.&L. από της ιδρύσεως του μέχρι και σήμερα επικεντρώνονται στα κάτωθι βασικά σημεία:
- Tη μελέτη, προβολή και υποστήριξη των θεμάτων που αφορούν τη διαμεταφορά και που η αντιμετώπισή τους συμβάλλει στην ανάπτυξη της.
- Την ανάπτυξη και διευκόλυνση των Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών της χώρας, μέσω των Ελληνικών Διαμεταφορικών επιχειρήσεων, σε συνεργασία και με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις του εξωτερικού, προς διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του εμπορίου, προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας.
- Την εκπροσώπηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ειδικότερα στις Δημόσιες Αρχές και τα διάφορα συλλογικά όργανα) του τομέα της Διαμεταφοράς γενικά και των μελών του Συνδέσμου ειδικώτερα.
- Τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές και συναφείς Οργανώσεις.
- Τη συμμετοχή σε Εθνικές ή Διεθνείς Επιτροπές, Συμβούλια, συνδιασκέψεις και εκδηλώσεις γενικά, που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσμος.

Η υλοποίηση των σκοπών αυτών υπήρξε η πυξίδα που πάντοτε καθοδηγούσε την εκλεγμένη διοίκηση του Συνδέσμου.

Έτσι το 1952 ο ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.&L. γίνεται τακτικό μέλος της FIATA (FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE TRANSITAIRES ET ASSIMILES), του διεθνούς συλλογικού οργάνου των διαμεταφορέων την οποία και εκπροσωπεί νόμιμα στη χώρα μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η FIATA είναι ο μόνιμος Σύμβουλος του Ο.Η.Ε. σε θέματα μεταφορών.

Το 1990 ο ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.&L. γίνεται μόνιμο μέλος του νεοσύστατου από το Υπουργείο Μεταφορών Εθνικού Συμβουλίου Μεταφορών (Ε.ΣΥ.Μ.).

Είναι γεγονός ότι ο ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.&L. κατά την διάρκεια της μακρόχρονης πορείας του είναι ένα ζωντανό κύτταρο και όχι μόνο μία καταστατική παρουσία που παρακολουθούσε την κάθε εξέλιξη των πολυσχιδών δραστηριοτήτων των εταιρειών - μελών του και ανάλογα με τις περιστάσεις άλλοτε επενέβαινε προς την Διοίκηση για την επίτευξη νομοθετικών ρυθμίσεων που θα ενδυνάμωναν την παραγωγικότητα του κλάδου, άλλοτε υπέβαλλε προτάσεις για την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πρακτικής προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου και οπωσδήποτε ανέπτυξε ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους όλων των φορέων της Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας, που εμπλέκονται στη Μεταφορά αντιμετωπίζοντας έτσι όλα τα προβλήματα εν τη γενέσει τους.

Μία από τις σημαντικές δραστηριότητες του ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.&L. είναι το εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό πρόγραμμα που εκπονεί κάθε χρόνο.

Επειδή πιστεύει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών του κλάδου βασίζεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο έμψυχο υλικό και λόγω της έλλειψης Κρατικής ή Ιδιωτικής εκπαίδευσης στον τομέα των Διαμεταφορών προσπαθεί και πολλές φορές μέσα σε πλαίσια που ξεπερνούν τις δυνατότητες τους αφ' ενός να επιμορφώσει το ήδη υπάρχον προσωπικό του κλάδου για τα νέα συστήματα που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο, να αναλύσει κάθε νέα νομοθετική ρύθμιση σε Τελωνειακά, Φορολογικά και Λειτουργικά θέματα, που καλείται ο κλάδος να εφαρμόσει και παράλληλα παρέχει βασική εκπαίδευση στο νεοπροσληφθέν προσωπικό των εταιρειών - μελών του.

Στην προσπάθεια αυτή εντάσσεται και η συμμετοχή του ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.&L. στα Σεμιναριακά προγράμματα του Ο.Π.Ε. που προσέφερε σε άνεργους νέους εκπαίδευση 800 ωρών το 1990 και 960 ωρών το 1991.

Το 90% των νέων που απεφοίτησαν επιτυχώς από τα προγράμματα, προσελήφθησαν από τις εταιρείες του κλάδου.

Παράλληλα, οι καθ' ύλην αρμόδιοι της Διοίκησης του ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.&L., συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια και Forum (FIATA, IATA) προσπαθώντας να παρακολουθούν κάθε εξέλιξη στον κλάδο των Διαμεταφορών και να μεταφέρουν τις ελληνικές θέσεις σε όλα τα κέντρα των αποφάσεων.

Οι δραστηριότητες αυτές του ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.&L. που πολύ επιγραμματικά αναφέραμε ήταν οι κύριοι λόγοι που μας ενέταξαν στους πλέον αξιόπιστους συνομιλητές της Δημόσιας Διοίκησης τόσο σε θέματα μεταφοράς (Υπουργείο Μεταφορών) όσο και σε θέματα που άπτονται του Εξωτερικού Εμπορίου (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας), καθώς και Τελωνειακών Διαδικασιών, Φορολογικών ρυθμίσεων (Υπουργείο Οικονομικών).

Παράλληλα αυτές οι δραστηριότητες έγιναν πόλος έλξης κάθε εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο της διαμεταφοράς, για την εγγραφή της στα μητρώα του ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.&L..

Έτσι σήμερα ο ΣΥΝ.Δ.Δ.Ε.&L. με τις 105 εταιρίες - μέλη του διαθέτοντας μία πιο ισχυρή φωνή θα προσπαθήσει με ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς να εργάζεται για την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου και την εξασφάλιση συνθηκών λειτουργίας ισότιμες με αυτές που διαθέτουν οι συνάδελφοι μας στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.